VERSLAG VAN DE RAAD
VAN TOEZICHT

OVER HET BOEKJAAR 2018

De Raad van Toezicht (RvT) houdt toezicht op het beleid van de directie en de algemene gang van zaken binnen de stichting en geeft de directie gevraagd en ongevraagd advies. De directeur rapporteert naast de maandelijkse financiële verslaglegging en jaarprognose ook per kwartaal de stand van zaken ten aanzien van de gestelde doelen. De zittingstermijn is 4 jaar en de leden kunnen maximaal 1 keer worden herbenoemd voor eenzelfde periode. In 2018 is de RvT 5 keer samengekomen in verschillende hostels en houdt zo ook contact met de operationele medewerkers. Daarnaast bezoeken de leden van de RvT individueel de hostels en vinden regelmatig tussentijdse overleggen plaats tussen leden van het MT, de OR en de RvT over specifieke onderwerpen. Ook is het functioneren van de RvT en de samenwerking met de Algemeen Directeur geëvalueerd.

De Raad van Toezicht werd in 2018 gevormd door:

De heer Ing. C.E.M. Lemmens (voorzitter)

De heer Drs. S.M. Allegro (vicevoorzitter)

De heer Drs. A.J.M. Zuidam

Mevrouw Ir. C.E.F. de Nerée tot Babberich

De heer Drs. R. Visser

Mevrouw M. van Raalten MBA

In navolging op het voorgaande jaar kan Stayokay wederom terugkijken op een succesvol en mooi jaar en de raad is hier zeer tevreden over. Er zijn in 2018 bijna een miljoen overnachtingen gerealiseerd in de 22 hostels en met de overige omzetten hierbij opgeteld zorgde dit voor een totaal omzet van € 43.696.000, wat overeenkomt met een stijging van 4,2% t.o.v. 2017.


Het resultaat over 2018 vóór belastingen is € 3.389.000. Dit is 0,8% lager t.o.v. 2017 hetgeen met name wordt verklaard door de toename van onder meer salariskosten en een verhoogde kostprijs van de omzet. Stayokay is tevreden met dit resultaat en het draagt bij aan het streven om de geplande investeringen de komende jaren voornamelijk uit eigen middelen te kunnen financieren.


Goed Bezig!, het duurzaamheidprogramma van Stayokay wordt succesvol voortgezet. Onze medewerkers, gasten en leveranciers worden aangemoedigd om duurzaam te denken en te handelen. Onderwerpen die aan bod komen zijn: Close the loop (minder afval en circulaire producten), We love H2O (minder waterverbruik en het stimuleren van het drinken van kraanwater), Mission Zero (minder energie verbruik en de CO2 voetafdruk verlagen) en Feel Good (het bevorderen van sociaal betrokken ondernemen en aanmoedigen actief te blijven en meer te bewegen voor zowel gasten als medewerkers).


De RvT is trots dat Stayokay ook in 2018 weer 225 kinderen heeft kunnen ontvangen via Stay4all. Dit Stayokay fonds maakt het mogelijk dat leerlingen, waarvan ouders die het zich financieel niet kunnen veroorloven, toch mee op schoolkamp of werkweek kunnen. Stay4all past bij onze missie om betaalbare overnachtingen aan te bieden aan mensen die daar in eerste instantie geen toereikende financiële middelen voor beschikbaar hebben. De RvT ziet graag de komende jaren een uitbreiding van de mogelijkheden van Stay4all.

Hoewel de Stayokay hostels alleen in Nederland te vinden zijn, voelen we ons zeer verbonden met de hostelorganisaties in andere landen die - net als Stayokay - zijn aangesloten bij Hostelling International. Een wereldwijd netwerk van zo'n 4.000 hostels in circa 80 landen. Stayokay heeft de afgelopen jaren een RvT-lid afgevaardigd, Sander Allegro, om in de RvT van deze organisatie zijn bijdrage te leveren. Dit netwerk bestaat al sinds 1932 en heeft als doel om gasten, met name jongeren - maar wij praten liever over iedereen 'jong van geest' - een betaalbaar verblijf aan te bieden en ontmoetingen te stimuleren. En dit alles zonder winstoogmerk.


Tijdens de vergaderingen met de Algemeen Directeur zijn, in het bijzijn van diverse MT-leden, nog een aantal onderwerpen aan bod gekomen. Het marketing & sales plan 2019 is gepresenteerd en de raad heeft hier haar complimenten over geuit. Er is aandacht geweest in de vergaderingen hoe Stayokay kan omgaan met de krapte op de arbeidsmarkt en gediscussieerd over de berichten aangaande het gevoel van "overtoerisme" in Amsterdam.


De aangepaste businesscases voor de renovatie van Stayokay Maastricht, Terschelling en de kamers van Den Haag zijn goedgekeurd. In de door de directie opgestelde en gepresenteerde risicoanalyse wordt beschreven wat mogelijke bedrijfsrisico's zijn en wat de potentiële impact van het risico is op de organisatie. Tevens is hierbij een actielijst opgesteld. Er is aandacht besteed aan de AVG-wetgeving, die per mei 2018 van kracht is gegaan. Stayokay heeft haar bedrijfsvoering zodanig aangepast dat deze voldoet aan de privacywetgeving.


Stayokay houdt nieuwe wet- en regelgeving op het gebied van privacy en cyber security nauwlettend in de gaten en voert regelmatig testen uit. Er is weer een penetratietest gedaan voor de IT-infrastructuur. Op grond hiervan blijkt dat onze systemen op orde zijn.


De raad is content met de gasttevredenheid die gemiddeld een 8 scoort en een medewerkertevredenheid van 7,6, die iets boven het landelijk gemiddelde ligt.


Het vernieuwde strategisch plan 2019-2021 is gepresenteerd en besproken waarin 4 pijlers zijn benoemd voor de komende 3 jaar: het versterken van het merk Stayokay (ook op de arbeidsmarkt), duurzaam ondernemen, productontwikkeling en effectieve marktbewerking.

In de laatste vergadering van het jaar is de begroting en investeringsbegroting voor het nieuwe boekjaar 2019 gepresenteerd en de Raad van Toezicht heeft hiermee ingestemd.


De raad is trots op de weg die Stayokay is ingeslagen met haar vernieuwing van het hostelproduct. Zo werden in Stayokay Den Haag en Arnhem de receptie, de bar en het restaurant vernieuwd. Stayokay Dordrecht en Amsterdam Vondelpark werden van top tot teen onder handen genomen. En in Stayokay Amsterdam Oost zijn de openbare ruimtes aangepakt en is het concept “The 5th” geopend, een "living space" voor de stadshostels, waar naast de hostelgasten ook lokale gasten welkom zijn. Ook zijn er weer 4 Wikkelhouses geplaatst in Dordrecht en in Gorssel.


In mei is, in aanwezigheid van de externe accountant, de jaarrekening voor 2017 vastgesteld en later in het jaar is met de externe accountant het verslag van de interim-controle in 2018 besproken.

RvT-lid en vicevoorzitter Sander Allegro is per 31 december na 2 termijnen teruggetreden. Wij danken hem zeer voor zijn constructieve en professionele bijdrage de afgelopen jaren voor zowel Stayokay als zijn lidmaatschap in de board van Hostelling International. Claire de Nerée tot Babberich is benoemd door de vergadering tot vicevoorzitter.


Ook de vooruitzichten voor 2019 zijn positief, maar brengt specifieke uitdagingen met zich mee. Ontwikkelingen als de Brexit en afvlakkende economische groei vragen om alertheid en eveneens zullen we moeten blijven werken aan het up-to-date houden van onze hostelconcepten. We kijken vol vertrouwen uit naar volgend jaar.

De Raad van Toezicht dankt de directie en de medewerkers van Stayokay voor hun bijdragen en inzet in het afgelopen jaar en kijkt weer uit naar een succesvolle nieuwe periode.