TOELICHTING JAARCIJFERS

In 2018 heeft Stayokay 982.331 overnachtingen gerealiseerd (2017: 972.584). De netto omzet is ten opzichte van 2017 met 4,2% gestegen tot €43,7 mln. Deze toename van de netto omzet wordt op de eerste plaats veroorzaakt door een stijging van de gemiddelde besteding per overnachting: van €42,60 in 2017 naar €44,05 in 2018. De stijging in de stad (+€1,84) is groter dan in het land (+€0,94).

Naast de stijging in gemiddelde besteding, stijgt ook het bezettingspercentage in 2018: van 59,2% in 2017 naar 59,7% in 2018. In tegenstelling tot vorig jaar, zien we dit jaar de grootste groei in bezetting in de stadshostels (+1%). De groei in het land is in 2018 0,3%.

Resultaat

Het resultaat over 2018 vóór belastingen is € 3.389.000 (winst). Dit is een lichte daling van het resultaat ten opzichte van 2017 waarin een winst is gerealiseerd van € 3.417.000 vóór belastingen. Uitgedrukt in een percentage van de omzet is het resultaat vóór belastingen licht gedaald naar 7,8% ten opzichte van 2017 (8,2%). Stayokay is tevreden met dit resultaat en we streven ernaar dit rendement verder te verbeteren om de nodige investeringen in de hostels de komende jaren uit eigen middelen te kunnen financieren.

Bedrijfskosten

De som der kosten is in 2018 €40.267.000. Dit is een stijging ten opzichte van 2017 van 4,7% (2017: €38.462.000). Hierin zit onder andere de kostprijs van de omzet die met 5,7% is gestegen ten opzichte van 2017. De commissiekosten van de online boekingskanalen stijgen in 2018 met 18,9%. Daarnaast zijn eenmalig de promotiekosten gestegen met 32,2% vanwege een landelijke campagne. De lonen en salarissen stijgen met 4,8% ten opzichte van 2017. Met name uitbesteed werk groeit door krapte op de arbeidsmarkt (+28,9%). De huisvestingskosten zijn gestegen met 1,7% naar €11.500.000 (2017: €11.210.000). De huur van Stayokay Amsterdam Vondelpark is gestegen met 8,5% vanwege de afgeronde verbouwing. Daarnaast is de huurkorting van Stayokay Utrecht Centrum in 2018 afgelopen, waardoor de huur gestegen is ten opzichte van 2017. De totale afschrijvingen zijn toegenomen met 9%. Dit is een direct gevolg van de uitgevoerde renovaties in 2018; Stayokay Dordrecht, Stayokay Den Haag, Stayokay Amsterdam Vondelpark.

Personeel

Het personeelsbestand uitgedrukt in fulltime equivalenten (FTE) is in 2018 met 2,5% gestegen tot 401 (2017: 391). Het ziekteverzuim is in 2018 met 3,3% hoger dan in 2017 (3,0%). De toename van het personeelsbestand in de hostels houdt vooral verband met de toename van de bezetting in deze hostels.

De personeelskosten zijn in absolute zin gestegen ten opzichte van 2017, maar als percentage van de omzet gedaald naar 36,7% (2017: 37,1%). In juli 2018 is Stayokay overgegaan naar Pensioenfonds Horeca en Catering.

Bedbezetting en besteding

"De Total Revenue per Available Bed (TREVPAB)” is in 2018 met 4,1% gestegen tot €26,39 (2017: €25,35). De bedbezetting is van 59,2% in 2017 gestegen naar 59,9% in 2018. De verbetering van de TREVPAB geldt voor nagenoeg alle hostels. Deze cijfers geven aan dat ook dit jaar de markt in Nederland is verbeterd en dat Stayokay hiervan heeft kunnen profiteren.

Liquiditeitspositie

De liquiditeitspositie (berekend op basis van vlottende activa en liquide middelen gedeeld door kortlopende schulden) ten opzichte van december 2017 is met 19,6% gedaald naar 79,6% (2017: 99,2%). Dit is een direct gevolg van de gerealiseerde renovaties in 2018 die volledig uit eigen middelen worden gefinancieerd. De solvabiliteit is verbeterd met 4,5% naar 58,1% (2017: 53,6%).