JAARCIJFERS 2018

ALGEMEEN

Stichting Stayokay, statutair gevestigd op het Timorplein in Amsterdam (KvK-nummer 34183680), is een keten van 22 hostels die verspreid liggen over heel Nederland. De faciliteiten in en rondom de hostels zijn geschikt voor jong en oud. Gasten overnachten en/of gebruiken maaltijden individueel of in groepsverband. Maar ook worden de hostels gevonden voor feesten, partijen en vergaderingen. En dit alles tegen een redelijke prijs in een aantrekkelijke en bijzondere omgeving. Stayokay is lid van Hostelling International, een samenwerkingsverband van 4.000 hostels in 90 landen.

De jaarrekening van de stichting Stayokay is opgesteld op basis van de uitgangspunten van Titel 9 Boek 2 BW, waarin Stayokay getypeerd wordt als commerciële stichting. De activa en passiva zijn gewaardeerd tegen nominale waarde, tenzij een andere waarderingsgrondslag is vermeld. Alle bedragen zijn vermeld in euro's, tenzij anders vermeld. Bedragen in vreemde valuta zijn omgerekend tegen de laatst bekende koersen van het boekjaar. Koersverschillen zijn verwerkt in de winst- en verliesrekening.

WAARDERINGSGRONDSLAGEN

Gebruik van schattingen

De opstelling van de jaarrekening vereist dat het management oordelen vormt en schattingen en veronderstellingen maakt, die van invloed zijn op de toepassing van grondslagen en gerapporteerde waarde van activa en verplichtingen, en van baten en lasten. De daadwerkelijke uitkomsten kunnen afwijken van deze schattingen. De schattingen en onderliggende veronderstellingen worden voordurend beoordeeld. Herzieningen van schattingen worden opgenomen in de periode waarin de schatting wordt herzien en in de toekomstige perioden waarvoor de herziening gevolgen heeft. De voornaamste schattingen beslaan diverse posten in overige transitoria. Hiervoor wordt verwezen naar de betreffende onderdelen in de toelichting bij de balans en winst-en verliesrekening.

Materiële vaste activa

De vaste activa zijn gewaardeerd tegen historische kostprijs, verminderd met de lineair berekende afschrijvingen, gebaseerd op de verwachte economische levensduur c.q. gebruiksduur per soort vaste activa. De afschrijvingen worden berekend naar tijdsgelang, vanaf het moment waarop het actief in gebruik wordt genomen. Indien de waarde naar verwachting duurzaam lager is dan de boekwaarde, dan wordt deze overeenkomstig verlaagd. Kosten voor periodiek groot onderhoud worden ten laste gebracht van het resultaat op het moment dat deze zich voordoen.

Financiële vaste activa

De post deelneming Hostelling International Marketing GmbH betreft de deelneming van Stichting Stayokay in een opgerichte GmbH, Gartenstrasse 2, 6304 Zug in Zwitserland, waarin Stichting Stayokay een aandeel heeft van 50%. Deze GmbH is opgericht ten behoeve van het ontplooien van marketing acties op de Europese markt. De waardering van deelnemingen waarop de Stichting invloed van betekenis uitoefent op het financiële en zakelijke beleid geschiedt op basis van netto-vermogenswaarde, met een minimum van €1; waardering van deelnemingen waarop geen invloed van betekenis wordt uitgeoefend geschiedt tegen kostprijs. De deelneming is per oktober 2018 geliquideerd.

Voorraden

De voorraden worden gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs. Bij de waardering van de voorraden wordt rekening gehouden met de eventueel op de balansdatum opgetreden waardeverminderingen.

Vorderingen

De vorderingen zijn gewaardeerd tegen nominale waarde onder aftrek van nodig geachte voorzieningen. Deze voorziening wordt per post bepaald via individuele beoordeling. Bij de vaststelling van de voorziening per post, wordt rekening gehouden met omzetbelasting. De vorderingen hebben een looptijd korter dan één jaar, tenzij anders vermeld.

Liquide middelen

Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposito's met een looptijd korter dan twaalf maanden. Rekening-courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan kredietinstellingen onder kortlopende schulden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

Langlopende schulden

Langlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Transactiekosten die direct zijn toe te rekenen aan de verwerving van de langlopende schulden worden in de waardering bij de eerste verwerking opgenomen. Onder de langlopende schulden worden schulden opgenomen met een resterende looptijd van meer dan één jaar. De op korte termijn (binnen één jaar) verschuldigde aflossingen worden opgenomen onder de kortlopende schulden.

Kortlopende schulden

Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde. Alle onder de kortlopende schulden opgenomen bedragen hebben een looptijd van minder dan een jaar.

GRONDSLAGEN VOOR RESULTAATBEPALING

Algemeen

Het resultaat over het boekjaar wordt bepaald als het verschil tussen de netto-omzet en alle hiermee verbonden kosten en andere aan het boekjaar toe te rekenen lasten.

Winsten worden verantwoord in het jaar waarin de goederen of diensten zijn geleverd, verliezen welke hun oorsprong vinden in het boekjaar worden opgenomen zodra deze voorzienbaar zijn.

Netto-omzet

De in de winst- en verliesrekening begrepen netto-omzet is de opbrengst van in het boekjaar aan derden geleverde goederen en diensten onder aftrek van aan afnemers toegestane kortingen en exclusief de over de omzet geheven omzetbelasting. De opbrengsten worden verantwoord na verkoop en levering van goederen en diensten. De opbrengst uit de verkoop van "Stayokay Card" en de "Hostelling International Card" wordt volledig verantwoord in de periode dat de "card" aangeschaft is.

Kostprijs van de omzet

Onder kostprijs van de omzet wordt verstaan de aan de omzet toe te rekenen directe en indirecte kosten, waaronder inkoopkosten van verkochte goederen en overige bedrijfskosten die toerekenbaar zijn aan de kostprijs van de omzet.

Personeelsbeloning/pensioenen

Bij het bedrijfstakpensioenfonds PH&C (Pensioenfonds Horeca&Catering) is Stayokay sinds 1 juli 2018 aangesloten bij de bestaande pensioenregeling (tot en met juli 2018 bij Pensioenfonds Zorg&Welzijn), die voor de hele horecasector geldend is. Uitgangspunt voor de stichting is, dat de in de verslagperiode te verwerken pensioenlast gelijk is aan de over die periode aan het pensioenfonds verschuldigde pensioenpremies. Voor zover de verschuldigde premies op balansdatum nog niet zijn voldaan, wordt hiervoor een verplichting opgenomen.


Verder wordt op balansdatum een voorziening opgenomen voor bestaande additionele verplichtingen ten opzichte van het fonds en de werknemers, indien het waarschijnlijk is dat voor de afwikkeling van die verplichtingen een uitstroom van middelen zal plaatsvinden en de omvang van de verplichtingen betrouwbaar kan worden geschat. Het al dan niet bestaan van additionele verplichtingen wordt beoordeeld aan de hand van de uitvoeringsovereenkomst met het fonds, de pensioenovereenkomst, de werknemers en andere toezeggingen aan de werknemers. De voorziening wordt gewaardeerd tegen de beste schatting van de contante waarde van de bedragen die noodzakelijk zijn om de verplichtingen op balansdatum af te wikkelen.

Voor een op balansdatum bestaand overzicht bij het pensioenfonds wordt een voorziening opgenomen als de stichting de beschikkingsmacht heeft over dit overschot, het waarschijnlijk is dat het overschot naar de onderneming zal toevloeien en de vordering betrouwbaar kan worden gesteld.

Bedrijfskosten

Bedrijfskosten worden verantwoord in de periode waarop ze betrekking hebben.

Afschrijvingen op de vaste activa

De afschrijvingen op de materiële vaste activa zijn berekend op basis van de aanschaffingswaarde. De afschrijvingspercentages bedragen:


Gebouwen en verbouwingen 10% per jaar


Inventarissen:

Vaste inventaris en installaties 10% per jaar

Losse inventaris 25% per jaar

Automatisering (hard- en software) 33% per jaar

Bijzondere baten en lasten

Dit betreft posten, welke niet in verband staan met de normale bedrijfsuitoefening, maar ter wille van een goede vergelijking met het voorgaande jaar, niet in één van de voorafgaande posten zijn opgenomen.

Belastingplicht

De vennootschapsbelasting wordt berekend tegen het geldende tarief over het resultaat van het boekjaar, waarbij rekening wordt gehouden met permanente verschillen tussen de winstberekening volgens de jaarrekening en de fiscale winstberekening, en waarbij actieve belastinglatenties (indien van toepassing) slechts worden gewaardeerd voor zover realisatie daarvan waarschijnlijk is.

Resultaat deelnemingen

Het resultaat is het bedrag waarmee de boekwaarde van de deelneming sinds de voorafgaande jaarrekening is gewijzigd als gevolg van het door de deelneming behaalde resultaat voor zover dit aan Stichting Stayokay wordt toegerekend. In oktober 2018 is de deelneming geliquideerd. Het resultaat deelneming is het verlies dat is voortgekomen uit de afwikkeling van de liquidatie.

Vergelijkende cijfers

De cijfers per 31 december 2017 zijn, zo nodig, slechts voor vergelijkingsdoeleinden aangepast.

Kasstroomoverzicht

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit liquide middelen.

Verbonden partijen

Als verbonden partij worden alle rechtspersonen aangemerkt waarover overheersende zeggenschap, gezamenlijke zeggenschap of invloed van betekenis kan worden uitgeoefend. Ook rechtspersonen die overwegende zeggenschap kunnen uitoefenen worden aangemerkt als verbonden partij. Het eigendom van het merendeel van de hostels ligt bij de Stichting NJHC Beheer.

Transacties van betekenis met de verbonden partijen worden toegelicht voor zover deze niet onder normale marktvoorwaarden zijn aangegaan. Hiervan wordt toegelicht de aard en de omvang van de transactie en andere informatie die nodig is voor het verschaffen van inzicht.


Hostelling International Marketing (HIM) GmbH is door Stichting Stayokay en "Schweizer Jugendherbergen" opgericht met als doel de samenwerking op het gebied van internationale marketing en kwaliteit te verbeteren in met name Europa en inspanningen op marketing gebied uit te voeren, deze is in oktober 2018 geliquideerd.