VERSLAG VAN DE RAAD
VAN TOEZICHT

Stayokay groeit en bloeit en profiteert van de aantrekkende economie. Het is een succesvol jaar geweest.

In 2017 heeft Stayokay 972.584 overnachtingen gerealiseerd, bijna 45.000 meer dan in 2016. De netto omzet is ten opzichte van 2016 met 6,4% gestegen tot € 41,9 mln. Deze toename van de netto omzet wordt veroorzaakt door een gestegen bedbezetting van de hostels met 3,6%, maar ook een hogere gemiddelde besteding per overnachting. In tegenstelling tot voorgaande jaren zien we de grootste groei in bezetting dit jaar in de landelijk gelegen hostels en is deze in de steden licht gestegen. Het resultaat vóór belasting is in 2017 gegroeid naar € 3,4 mln. Stayokay is tevreden met dit resultaat en we streven ernaar dit rendement te handhaven of zelfs te verbeteren, zodat de geplande investeringen de komende jaren voornamelijk uit eigen middelen kunnen worden gefinancierd.

De Raad van Toezicht werd in 2017 gevormd door:

De heer Ing. C.E.M. Lemmens (voorzitter)

De heer Drs. S.M. Allegro (vicevoorzitter)

De heer Drs. A.J.M. Zuidam

Mevrouw Ir. C.E.F. de Nerée tot Babberich

De heer Drs. R. Visser

Mevrouw M. van Raalten MBA

In 2017 is de Raad van Toezicht (RvT) vijf keer bijeen geweest in diverse hostels van Stayokay en op het hoofdkantoor. De RvT vindt het belangrijk om het Stayokay product persoonlijk te ervaren en om zo ook contact te onderhouden met haar medewerkers. Daarnaast bezoeken de leden van de RvT individueel de hostels en vinden regelmatig tussentijdse overleggen plaats tussen leden van het MT en de RvT over specifieke onderwerpen. De Rvt wordt aan de hand van financiële maandrapportages en een uitgebreid dashboard iedere drie maanden geïnformeerd over de performance van Stayokay en relevante ontwikkelingen en gebeurtenissen. Ook door regelmatig de MT leden uit te nodigen in haar vergadering en de contacten met de OR blijft zij op de hoogte van de trends in de hotellerie en de strategische en operationele uitdagingen waar de organisatie voor staat. Daarnaast is er extra aandacht geweest vanuit de RvT aangaande commerciële en financiële onderwerpen zoals het Marketing & Salesplan, uitgangspunten voor de begroting, renovatie- en projectplanning van de hostels, investeringen en strategie.

In de eerste vergadering in februari 2017 is er gesproken over de renovatie van Stayokay Amsterdam Vondelpark waar alle publieke ruimtes en een deel van de kamers grondig gerenoveerd moeten worden. Dit is een grote en belangrijke renovatie voor Stayokay aangezien dit hostel een van de grootste omzetten voor de organisatie realiseert. De concurrentie in Amsterdam is groot en het hostel moet na de verbouwing een van de meest toonaangevende hostels in de stad zijn.

Voor de stedelijke locaties zal een nieuw F&B-concept worden ontwikkeld met een zelfstandige positionering: "The 5th”; een living space waar zowel gasten als locals elkaar ontmoeten voor een hapje en drankje of waar in alle rust gewerkt kan worden. Ook zijn er in het begin van dit jaar 7 appartementen voor long stay opgeleverd bij Stayokay Amsterdam Vondelpark in de voormalige managerswoning.

In de vergadering van 2017 zijn twee nieuwe RvT leden benoemd: mevrouw Mitra van Raalten en de heer Robert Visser. De RvT bestaat nu uit 6 leden.

Stayokay heeft al in 2016 met veel trots en succes het eerste Wikkelhouse geplaatst, een soort "tiny house" gemaakt van behandeld karton en met hout afgewerkt. In 2017 zullen er weer 3 Wikkelhouses in gebruik worden genomen in Stayokay Apeldoorn en Dordrecht. Stayokay is voornemens om op meerdere locaties Wikkelhouses neer te zetten.

De algemeen directeur heeft de RvT op de hoogte gehouden over de ontwikkelingen omtrent de aanpassing van de Bedrijfseigen Regeling die als aanvulling op de Horeca CAO in 2010 is ingevoerd. In overleg met de OR is hier een aanpassing op gemaakt die past bij de huidige Horeca CAO en de sector waarin Stayokay actief is. Tevens is er gesproken over een aanpassing van de pensioenregeling. Het huidige pensioencontract verloopt in 2018. Na zorgvuldig onderzoek van de pensioenopties en op grond van de uitslag van een onder medewerkers gehouden enquête, heeft het MT de voorkeur uitgesproken om over te gaan naar Pensioenfonds Horeca & Catering met aanvullende verzekeringen. De OR heeft hiermee ingestemd.

Sinds de oprichting in 1932, is Stayokay actief lid van Hostelling International (HI). HI is een federatie en een netwerk van circa 80 landen met hostelorganisaties zonder winstoogmerk. Sander Allegro, vice-voorzitter van de RvT, is door Stayokay in 2014 afgevaardigd om in de Internationale Board van HI plaats te nemen en is hiervoor door de Internationale Vergadering gekozen. De algemeen directeur rapporteert op regelmatige basis over activiteiten en ontwikkelingen van HI in de RvT vergadering. Ook werd in 2017 de toegevoegde waarde van lidmaatschap van het netwerk geëvalueerd.

In mei is, in aanwezigheid van de externe accountant, de jaarrekening vastgesteld over 2016 en later in het jaar is met de externe accountant het verslag van de interim-controle in 2017 besproken.

Gedurende het jaar zijn diverse businesscases en grote investeringen besproken voor de toekomstige hostelrenovaties in 2017 en 2018. Ook worden, na het eerste exploitatiejaar, deze business cases door het MT geëvalueerd. In 2017 zijn de evaluaties van Stayokay Utrecht en Stayokay Bergen op Zoom gepresenteerd aan de RvT. Er is voorts instemming verleend op de renovatie van de publieke ruimtes op de begane grond van Stayokay Den Haag en een styling-upgrade van de begane grond van Stayokay Arnhem. Tevens is er ingestemd op de gehele renovatie van Stayokay Maastricht, Stayokay Dordrecht in Nationaal Park de Biesbosch en Stayokay Gorssel. Deze laatste activiteiten staan gepland voor 2018.

In 2017 zijn er geen grote veranderingen geweest binnen het portfolio van Stayokay en is het aantal hostels gelijk gebleven aan 22. Begin 2017 zijn de gerenoveerde kamers van Stayokay Amsterdam Oost en Stayokay Haarlem opgeleverd. Verder is ook de renovatie van Stayokay Terschelling besproken, waar het gehele hostel zal worden gerenoveerd en is er ingestemd met de renovatie van de publieke ruimtes van Stayokay Amsterdam Oost. Stayokay is volop in beweging om te voldoen aan de wensen van de huidige en toekomstige gasten.

Er is met het MT en de RvT uitvoerig gesproken over de hoogte van de investeringen in relatie tot de ontwikkeling van de cashflow en materiële vaste activa. Met de huidige ontwikkelingen van omzet en resultaat is de financiële planning verantwoord. Er zal echter voortdurend worden bekeken of de performance van Stayokay en de investeringen met elkaar in de pas blijven lopen en zullen investeringen, indien noodzakelijk, kunnen worden getemperd.

De gasttevredenheid blijft gemiddeld boven de acht, vooral de medewerkers worden hoog gewaardeerd. De medewerkertevredenheid was een 7,7 in 2016 en wordt om de twee jaar gemeten. De directie geeft verder aan dat het ziekteverzuim met 3% nagenoeg gelijk is gebleven. De RvT is op de hoogte van de krapte op de arbeidsmarkt die ook aan Stayokay niet voorbijgaat en realiseert zich dat hier een uitdaging ligt voor een goede operationele bedrijfsvoering.

De RvT is goed geïnformeerd over de ambities die Stayokay heeft voor de ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid. De KPI's, die zijn vastgelegd voor het verlagen van het gebruik van water, energie, afval en CO2-uitstoot, worden per kwartaal gepresenteerd. Onder de naam "Goed Bezig", ons duurzaamheidprogramma, worden talloze acties en activiteiten gestart met gasten, medewerkers en leveranciers om de CO2-uitstoot te verminderen. Daarnaast zijn diverse sociale projecten geïnitieerd. Zo heeft een aantal hostels in de winter van dit jaar ouderen te gast gehad aan wie een maaltijd is aangeboden. Ook zijn er weer 205 kinderen meegegaan op schoolkamp met het project Stay4all.

Stayokay houdt nieuwe wet- en regelgeving op het gebied van privacy en cybersecurity nauwlettend in de gaten en voert regelmatig testen uit. Zo worden er zogenaamde penetratietesten voor de IT infrastructuur uitgevoerd. Op grond hiervan blijkt dat onze systemen op orde zijn.

De jaarlijkse zelfevaluatie van de RvT heeft plaatsgevonden, evenals de evaluatie van de Directie als input voor de eindejaarsbeoordeling.

De conceptbegroting en investeringsbegroting voor het nieuwe boekjaar 2018 zijn in december gepresenteerd en de RvT heeft hiermee ingestemd.

De RvT is zeer tevreden over het afgelopen jaar en kijkt vol vertrouwen uit naar 2018 waarin vooral de grote renovaties en de versterking van het merk de aandacht zullen krijgen van zowel Directie, Management Team en de RvT. De gezonde financiële basis is een goed fundament om in de grote investeringswens te kunnen voorzien.

De RvT dankt de Directie en de medewerkers van Stayokay voor hun bijdrage en inzet in het afgelopen jaar en kijkt weer uit naar een succesvol 2018!