TOELICHTING JAARCIJFERS

In 2017 heeft Stayokay 972.584 overnachtingen gerealiseerd (2016: 927.678). De netto-omzet is ten opzichte van 2016 met 6,4% gestegen tot

€ 41,9 mln. Deze toename van de netto-omzet wordt op de eerste plaats veroorzaakt door een hogere bedbezetting van de hostels met 3,6% naar 59,2%.


In tegenstelling tot andere jaren zien we de grootste groei in bezetting dit jaar in de landelijk gelegen hostels (+3,4%). De groei van de bezetting in de stad is in 2017 0,4%. De toename van de omzet met € 2,5 mln. ten opzichte van 2016 wordt op de tweede plaats veroorzaakt door een hogere gemiddelde besteding per overnachting; van € 41,84 in 2016 naar € 42,60 in 2017.

Resultaat

Het resultaat over 2017 vóór belastingen is € 3.417.000 (winst). Dit is een verbetering van het resultaat over 2016 waarin een winst is gerealiseerd van
€ 2.657.000 vóór belastingen. Uitgedrukt in een percentage van de omzet is het resultaat vóór belastingen met 1,4%-punt ten opzichte van 2016 toegenomen tot 8,2%. Stayokay is tevreden met dit resultaat en we streven ernaar dit rendement verder te verbeteren om de nodige investeringen in de hostels de komende jaren uit eigen middelen te kunnen financieren.

Bedrijfskosten

De bedrijfskosten zijn in 2017 met € 2.708.000. (+ 9,6%) gestegen naar € 30,8 mln. Deze toename wordt met name veroorzaakt door hogere huisvestingskosten. Deze kosten zijn ten opzichte van 2016 € 1.567.000 (+16,3%) gestegen naar € 11,3 mln. De huur is in 2017 gestegen doordat 2017 het eerste volledige jaar was waarin Stayokay Utrecht Centrum open was.

Personeel

Het personeelsbestand uitgedrukt in fulltime equivalenten (FTE) is in 2017 met 2% gestegen tot 391 (2016: 383). Het ziekteverzuim is in 2017 met 3% lager dan in 2016 (3,1%). De toename van het personeelsbestand in de hostels houdt vooral verband met de toename van de bezetting in deze hostels. In 2017 hebben 117 studenten een stage gevolgd bij Stayokay (2016: 123).

De personeelskosten zijn in absolute zin gestegen ten opzichte van 2016,
maar als percentage van de omzet gelijk gebleven. Voor de verkoopkosten
(-€12.000) geldt een lichte daling ten opzichte van 2016. De onderhoudskosten zijn in 2017 gelijk gebleven aan 2016. De stijging van de algemene kosten met € 57.000 wordt vooral veroorzaakt door een stijging in de automatiseringkosten.

Bedbezetting en besteding

"De Total Revenue per Available Bed (TREVPAB)” is in 2017 met 8,4% gestegen tot € 25,23 (2016: € 23,30). De bedbezetting is van 55,6% in 2016 gestegen naar 59,2% in 2017. De verbetering van de TREVPAB geldt voor nagenoeg alle hostels. De toename in de bedbezetting geldt voor 17 van de 22 hostels van Stayokay. Deze cijfers geven aan dat ook dit jaar de markt in Nederland is verbeterd en dat Stayokay hiervan heeft kunnen profiteren.

Liquiditeitspositie

De liquiditeitspositie (berekend op basis van vlottende activa en liquide middelen gedeeld door kortlopende schulden) ten opzichte van december 2016 is met 2,1%-punt verbeterd naar 99,2% (2016: 97,1%). Tevens is de solvabiliteit in 2017 verbeterd met 9,8%-punt naar 53,6% (2016: 43,8%). Deze toename van de solvabiliteit is vooral gerealiseerd door een verbetering van de operationele kasstroom.