JAARCIJFERS 2017

ALGEMEEN

Stichting Stayokay, statutair gevestigd op het Timorplein in Amsterdam (KvK-nummer 34183680), is een keten van 22 hostels die verspreid liggen over heel Nederland. De faciliteiten in en rondom de hostels zijn geschikt voor jong en oud. Gasten overnachten en/of gebruiken maaltijden individueel of in groepsverband. Maar ook worden de hostels gevonden voor feesten, partijen en vergaderingen. En dit alles tegen een redelijke prijs in een aantrekkelijke omgeving. Stayokay is lid van Hostelling International, een samenwerkingsverband van 3.600 hostels in 80 landen.

De jaarrekening van stichting Stayokay is opgesteld op basis van de uitgangspunten van Titel 9 Boek 2 BW, waarin Stayokay getypeerd wordt als commerciële stichting. De activa en passiva zijn gewaardeerd tegen nominale waarde, tenzij een andere waarderingsgrondslag is vermeld. Alle bedragen zijn in euro's, tenzij anders vermeld. Bedragen in vreemde valuta zijn omgerekend tegen de laatst bekende koersen van het boekjaar. Koersverschillen zijn verwerkt in de winst- en verliesrekening.

VERGELIJKING MET VOORGAANDE JAREN

De gehanteerde grondslagen van waardering en resultaatbepaling zijn ongewijzigd gebleven ten opzichte van het voorgaande jaar. De vergelijkende cijfers van het voorgaande boekjaar zijn, waar nodig, slechts qua rubricering voor vergelijkingsdoeleinden aangepast.

WAARDERINGSGRONDSLAGEN

Materiële vaste activa

De vaste activa zijn gewaardeerd tegen historische kostprijs, verminderd met de lineair berekende afschrijvingen, gebaseerd op de verwachte economische levensduur c.q. gebruiksduur per soort vaste activa. De afschrijvingen worden berekend naar tijdsgelang, vanaf het moment waarop het actief in gebruik wordt genomen. Indien de waarde naar verwachting duurzaam lager is dan de boekwaarde, dan wordt deze overeenkomstig verlaagd. Kosten voor periodiek groot onderhoud worden ten laste gebracht van het resultaat op het moment dat deze zich voordoen.

Financiële vaste activa

De post deelneming Hostelling International Marketing GmbH betreft de deelneming van Stichting Stayokay in een opgerichte GmbH, Gartenstrasse 2, 6304 Zug in Zwitserland, waarin Stichting Stayokay een aandeel heeft van 50%. Deze GmbH is opgericht ten behoeve van het ontplooien van marketing acties op de Europese markt. De waardering van deelnemingen waarop de Stichting invloed van betekenis uitoefent op het financiële en zakelijke beleid geschiedt op basis van netto-vermogenswaarde, met een minimum van € 1; waardering van deelnemingen waarop geen invloed van betekenis wordt uitgeoefend geschiedt tegen kostprijs.

Voorraden

De voorraden worden gewaardeerd tegen historische kostprijs, eventueel verminderd met noodzakelijk geachte voorzieningen wegens incourantheid.

Vorderingen

De vorderingen zijn gewaardeerd tegen nominale waarde onder aftrek van nodig geachte voorzieningen. Deze voorziening wordt per post bepaald via individuele beoordeling. Bij de vaststelling van de voorziening per post, wordt rekening gehouden met omzetbelasting.

Liquide middelen

Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposito's met een looptijd korter dan twaalf maanden. Rekening-courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan kredietinstellingen onder kortlopende schulden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

Langlopende schulden

Onder de langlopende schulden worden schulden verantwoord met een resterende looptijd van meer dan één jaar. De op korte termijn (binnen één jaar) verschuldigde aflossingen worden opgenomen onder de kortlopende schulden.

Kortlopende schulden

Alle onder de kortlopende schulden opgenomen bedragen hebben een looptijd van minder dan een jaar.

GRONDSLAGEN VOOR RESULTAATBEPALING

Algemeen

Het resultaat over het boekjaar wordt bepaald als het verschil tussen de netto-omzet en alle hiermee verbonden kosten en andere aan het boekjaar toe te rekenen lasten.

Winsten worden verantwoord in het jaar waarin de goederen of diensten zijn geleverd, verliezen welke hun oorsprong vinden in het boekjaar worden opgenomen zodra deze voorzienbaar zijn.

Netto-omzet

De in de winst- en verliesrekening begrepen netto-omzet is de opbrengst van in het boekjaar aan derden geleverde goederen en diensten onder aftrek van aan afnemers toegestane kortingen en exclusief de over de omzet geheven omzetbelasting. De opbrengsten worden verantwoord na verkoop en levering van goederen en diensten. De opbrengst uit de verkoop van "Stayokay Card" en de Hostelling International Card wordt volledig verantwoord in de periode dat de "card" aangeschaft is.

Kostprijs van de omzet

Onder kostprijs van de omzet wordt verstaan de aan de omzet toe te rekenen directe en indirecte kosten, waaronder inkoopkosten van verkochte goederen en overige bedrijfskosten die toerekenbaar zijn aan de kostprijs van de omzet.

Bedrijfskosten

Bedrijfskosten worden verantwoord in de periode waarop ze betrekking hebben.

Afschrijvingen op de vaste activa

De afschrijvingen op de materiële vaste activa zijn berekend op basis van de aanschaffingswaarde. De afschrijvingspercentages bedragen:

Gebouwen en verbouwingen 10 % per jaar


Inventarissen:

Vaste inventaris en installaties 10 % per jaar

Losse inventaris 25 % per jaar

Automatisering (hard- en software) 33 % per jaar

Bijzondere baten en lasten

Dit betreft posten, die niet in verband staan met de normale bedrijfsuitoefening, maar ter wille van een goede vergelijking met het voorgaande jaar, niet in één van de voorafgaande posten zijn opgenomen.

Belastingplicht

In mei 2010 heeft overleg met de Belastingdienst geleid tot een vaststellingsovereenkomst inzake vennootschapsbelasting. De stichting Stayokay is daarmee belastingplichtig geworden met ingang van 1 januari 2006. Van de huur van door de stichting Stayokay gehuurde onroerende zaken is een bedrag van € 380.000 per jaar als niet uit onderneming in de zin van art. 2 lid 1e Wet op de Vennootschapsbelasting 1969 aangemerkt. De overeenkomst is ingegaan op 1 januari 2006 en is geldig tot en met 31 december 2026.


De vennootschapsbelasting wordt berekend tegen het geldende tarief over het resultaat van het boekjaar, waarbij rekening wordt gehouden met permanente verschillen tussen de winstberekening volgens de jaarrekening en de fiscale winstberekening, en waarbij actieve belastinglatenties (indien van toepassing) slechts worden gewaardeerd voor zover realisatie daarvan waarschijnlijk is.

Resultaat deelnemingen

Het resultaat is het bedrag waarmee de boekwaarde van de deelneming sinds de voorafgaande jaarrekening is gewijzigd als gevolg van het door de deelneming behaalde resultaat voor zover dit aan Stichting Stayokay wordt toegerekend.

Vergelijkende cijfers

De cijfers per 31 december 2016 zijn, zo nodig, slechts voor vergelijkingsdoeleinden aangepast.

Kasstroomoverzicht

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit liquide middelen.

Verbonden partijen

Het eigendom van het merendeel van de hostels ligt bij de Stichting NJHC Beheer.


Hostelling International Marketing (HIM) GmbH is door Stichting Stayokay en "Schweizer Jugendherbergen" opgericht met als doel de samenwerking op het gebied van internationale marketing en kwaliteit te verbeteren in met name Europa en inspanningen op marketing gebied uit te voeren.